Project Description

ДРУГИ ЛАТОФЛЕКСИ

СИТЕ ЛАТОФЛЕКСИ

ORTHOPEDIC

КАРАКТЕРИСТИКИ
Латофлексот Ortopedic претставува ергономска поддршка која обезбедува правилна положба на телото и издржливост за време на лежењето на душекот, како и диверзифицирана поддршка на лумбалната зона која се должи на поголемата ширина на летвичките.
Летвичките се со различна ширина за да се овозможи според секоја зона од телото правилна цврстина . Сите летвички не се разделени на два дела туку поминуваат над цврсто поставената централна летва на средината од латофлексот за поголема поддршка и цврстина но и за да не се дозволи деформирање на душекот.

ГЛАВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ

 МЕДИЦИНСКИ ПРОИЗВОД

ДРУГИ ЛАТОФЛЕКСИ

СИТЕ ЛАТОФЛЕКСИ